Terminai ir sąlygos

MEGARUS.EU > Terminai ir sąlygos

Paskutinės atnaujinimo data: 2023 m. kovo 5 d.

Šie naudojimosi portalo tarpininkavimo paslaugomis ir sutarties sąlygų terminai ir sąlygos (toliau – Sutartis) yra sudaromos tarp UAB MEGARUS (įmonės kodas: 304688935, adresas: Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, PVM mokėtojo kodas: LT100011508919) (toliau – Paslaugų teikėjas) ir vartotojais, naudojantis Paslaugų teikėjo interneto svetaine (toliau – Svetainė) siekiant įsigyti arba parduoti paslaugas (toliau – Paslaugų teikėjas ir Vartotojas gali būti vadinami kartu – Šalys). Šios Sutarties sąlygos apibrėžia teises ir pareigas, kurias turi Šalys, naudodamiesi Paslaugų teikėjo portalo tarpininkavimo paslaugomis (toliau – Paslaugos).

Paslaugų teikėjas tarpininkauja tarp Paslaugų teikėjų ir Vartotojų. Paslaugų teikėjas nėra Paslaugų teikėjas arba Vartotojas ir neatsako už jų veiksmus ar neveikimą. Paslaugų teikėjas teikia tik tarpininkavimo paslaugas, siekdamas sudaryti sandorius tarp Paslaugų teikėjų ir Vartotojų. Paslaugų teikėjas nesuteikia jokių garantijų dėl Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės, saugumo, tinkamumo ar bet kokių kitų aspektų. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius žalos atsiradimo ar kitų problemų, susijusių su Paslaugų teikėjų ir Vartotojų sandoriais, atsiradimą.

Iš visų Svetainės teikiamų Paslaugų reikia mokėti tam tikrą mokestį, kuriuo Paslaugų teikėjas užtikrina Paslaugų teikėjų ir Vartotojų tarpininkavimo paslaugų kokybę.

  1. Registracija

1.1. Paslaugų teikėjas gali reikalauti, kad Vartotojai būtų registruojami Svetainėje ir sute

iktų tam tikrą informaciją apie save, kad galėtų naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

1.2. Vartotojas turi užpildyti registracijos formą ir pateikti tikslią ir išsamia informaciją apie save. Vartotojas turi užtikrinti, kad pateikta informacija būtų teisinga, aktualia ir pilna.

1.3. Vartotojas prisiima atsakomybę už savo prisijungimo duomenų saugumą. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui, jei kiti asmenys naudojasi jo prisijungimo duomenimis be jo sutikimo ar žinios.

1.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Vartotojo paskyrą arba apriboti jo naudojimąsi Svetaine, jei Vartotojas pažeidžia šios Sutarties sąlygas ar kitas taikomas teisės normas.

  1. Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos

2.1. Paslaugų teikėjas teikia tarpininkavimo paslaugas Paslaugų teikėjų ir Vartotojų sandoriams sudaryti. Paslaugų teikėjas turi teisę nustatyti savo nuožiūra Svetainės naudojimo taisykles ir kainodarą.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti ar nutraukti bet kurią Paslaugą, kurią jis teikia, bet kada ir be išankstinio pranešimo.

2.3. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikėjo ir Vartotojo sandorius, jei Paslaugų teikėjas nustato, kad sandoris yra priešingas šios Sutarties sąlygoms ar taikomoms teisės normoms.

  1. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Vartotojas turi teisę naudotis Svetaine ir Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, laikydamasis šios Sutarties sąlygų ir taikomų teisės normų.

3.2. Vartotojas prisiima atsakomybę už bet kokius jo veiksmus, atliekamus naudojantis Svetaine ar Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

3.3. Vartotojas turi užtikrinti, kad pateikta informacija apie jį būtų teisinga, aktualia ir pilna.

3.4. Vartotojas turi naudoti Svetainę ir Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas tik teisėtais tikslais.

3.5. Vartotojas negali kopijuoti, platinti, viešai rodyti, modifikuoti ar kurti išvestinius produktus ar paslaugas iš Svetainės turinio be Paslaugų teikėjo išankstinio raštiško sutikimo.

3.6. Vartotojas turi laikytis intelektinės nuosavybės teisių ir kitų teisių apsaugos nuostatų, taikomų Paslaugų teikėjo teikiamoms Paslaugoms ir Svetainei.

3.7. Vartotojas turi pranešti Paslaugų teikėjui apie bet kokius Svetainės ar Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų pažeidimus, kuriuos jis pastebi ar sužino.

  1. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

4.1. Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti, kad Vartotojas laikytųsi šios Sutarties sąlygų ir taikomų teisės normų.

4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Vartotojo prieigą prie Svetainės ir Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų, jei Vartotojas pažeidžia šios Sutarties sąlygas ar taikomas teisės normas.

4.3. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Svetainės turinį ir funkcionalumą, Paslaugų teikimo sąlygas ir kainodarą bet kada ir be išankstinio pranešimo.

4.4. Paslaugų teikėjas turi teisę naudoti Vartotojo pateiktą informaciją tik Paslaugų teikėjo teikiamoms Paslaugoms.

  1. Atsakomybės apribojimas

5.1. Paslaugų teikėjas neatsako už jokias tiesiogines ar netiesiogines nuostolias, kurių gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ar Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

5.2. Vartotojas prisiima atsakomybę už savo veiksmus, atliekamus naudojantis Svetaine ar Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Sutartis yra sudaroma ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.2. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčas neišsprendžiamas derybų būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.3. Jei bet kuri Sutarties sąlyga tampa negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties sąlygų galiojimui.

6.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas.

6.5. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti šios Sutarties sąlygas ir dėl to informuoti Vartotojus paskelbdamas naująją redakciją Svetainėje. Vartotojai privalo susipažinti su naująja Sutarties redakcija ir laikytis jos sąlygų. Jei Vartotojas nesutinka su Sutarties sąlygomis, jis turi nutraukti naudotis Paslaugomis ir atsisakyti jų naudojimo.

6.6. Ši Sutartis pakeičia visus ankstesnius susitarimus tarp Vartotojo ir Paslaugų teikėjo dėl Paslaugų teikimo.

6.7. Šia Sutartimi nenumatytos klausimais taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

  1. Asmenų duomenų tvarkymas

7.1. Paslaugų teikėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

7.2. Paslaugų teikėjas renka ir tvarko Vartotojo pateiktus duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu, t.y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kitus Vartotojo pateiktus duomenis, kuriuos būtina turėti Paslaugų teikimui.

7.3. Vartotojas turi teisę bet kada peržiūrėti savo asmens duomenis, kuriuos tvarko Paslaugų teikėjas, reikalauti juos pataisyti, jei jie yra netikslii arba nevisavertė, arba reikalauti juos pašalinti, jei jų tvarkymas nėra atliekamas pagal teisės aktų reikalavimus.

7.4. Paslaugų teikėjas saugo Vartotojo asmens duomenis ir juos tvarko tik Paslaugų teikimo tikslais, taip pat tik tuo laikotarpiu, kuris yra būtinas siekiant Paslaugų teikimo tikslų.

7.5. Vartotojas prisiima atsakomybę už duomenų teisingumą ir tikslumą, kurie yra pateikti Paslaugų teikėjui. Vartotojas turi pranešti Paslaugų teikėjui apie visus savo asmens duomenų keitimus, susijusius su Paslaugų teikimu.

7.6. Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų teikėjo ir jo bendradarbių, kurie yra susiję su Paslaugų teikimu, tikslais, įskaitant Vartotojui teikiamų Paslaugų reklamavimą.

7.7. Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, reikalauti juos pašalinti iš Paslaugų teikėjo duomenų bazių arba apriboti jų tvarkymą. Tai gali būti padaryta raštu Paslaugų teikėjui arba nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu.

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutartis yra sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Vartotojo. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Vartotojas pažeidžia Sutarties sąlygas arba teisės aktus.

8.2. Jei kuria nors Sutarties sąlyga arba dalis jos tampa neteisėta, netinkama arba nevykdoma, tai neturi įtakos kitų Sutarties sąlygų teisėtumui, tinkamumui ar vykdymui.

8.3. Visi Sutarties su Vartotoju susiję dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu būdu, nurodant Vartotojo nurodytą elektroninio pašto adresą.

8.4. Sutartis turi būti aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.5. Visos tarp Paslaugų teikėjo ir Vartotojo kilusios ginčų ir nesusipratimų situacijos, jei jos neišsprendžiamos susitarus, sprendžiamos Lietuvos Respublikos teismuose pagal jų jurisdikciją.

8.6. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti šią Sutartį, pranešdamas apie tai Vartotojui per jo nurodytą kontaktinį el. paštą arba viešai skelbiant Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

8.7. Vartotojas yra informuojamas ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas gali keisti ir tobulinti Paslaugų teikimą, įskaitant Paslaugų kainą ir sąlygas.

Sutarties sąlygos patvirtintos UAB MEGARUS vadovo Vytauto Paulavičiaus 2023-03-05 nutarimu.

Registruotas adresas: Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas Įmonės kodas: 304688935 PVM mokėtojo kodas: LT100011508919 Kontaktiniai duomenys: info@megarus.eu

Išversti »
Cookie Consent with Real Cookie Banner